Helaas, uw browser is te oud voor onze website. Werk deze bij of gebruik een andere browser, bij voorkeur Chrome.

Algemene Voorwaarden

Welkom op de website Crowdfilms. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website crowdfilms.be en/of haar subdomeinen en/of mirro(r)s (gezamenlijk de “Website”), evenals op elke communicatie op of naar de Website en/of medewerkers van Crowdfilms.

De Website wordt beheerd door BVBA Mixle, handel drijvend onder de handelsnaam “Crowdfilms” ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen met ondernemingsnummer 0822.138.049, met maatschappelijke zetel te België, 2060 Antwerpen, Touwstraat 22, team@crowdfilms.be, hiervoor en hierna genoemd “Crowdfilms”, dan wel “wij”, “ons” of “onze”. De term “u” verwijst naar elke gebruiker die de Website bezoekt of gebruikt, op welke wijze ook.

U kan de Website slechts gebruiken op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden integraal en voorbehoudsloos aanvaardt. Door de Website op welke wijze dan ook te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). Als u niet akkoord gaat met de volledige Algemene Voorwaarden, mag u deze Website niet gebruiken.

Crowdfilms is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen.
I. Formules en rollen


I.1 Captatie en Evenement

Middels gebruik van uw account op de Website kunt u de audiovisuele captatie (de “Captatie”) van een evenement (“Evenement”) bestellen en, desgevallend, door derden laten financieren.

De persoon/partij die zulke Captatie bestelt, wordt hieronder de “Projecteigenaar” genoemd.

Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat een partij vanuit zijn account (mogelijk) meerdere rollen kan waarnemen, mits de voorwaarden daartoe vervuld zijn, zijnde zowel de rollen de van Projecteigenaar, Supporter Deeleconomie, Supporter, Sponsor, Crew, Kijker, enz.

I.2 Projecteigenaar

De Projecteigenaar erkent en verklaart dat de door hem ingegeven gegevens aangaande het Evenement, met inbegrip van locatie, duurtijd en discipline, correct zijn. De Projecteigenaar erkent en verklaart dat indien zulks niet het geval is (1) hij/zij gehouden zal zijn tot betaling van de hieraan verbonden meerkosten en (2) er een mogelijkheid bestaat dat de Crew – zoals hierna gedefinieerd – niet (meer) beschikbaar is, met annulatie van (dit deel van) de Captatie tot gevolg zonder teruggave van gelden en/of zonder schadevergoeding ten voordele van de Projecteigenaar.

De Projecteigenaar staat er voor in dat het Evenement afdoende toegankelijk is voor de Crew en voor het materiaal van de Crew en dit in overeenstemming met de vereisten zoals bepaald in de formulebeschrijving en de navolgende communicatie.

De Projecteigenaar kan, naar eigen keuze, de Captatie geheel zelf financieren, dan wel ten dele laten financieren middels het crowdfundingplatform dat door Crowdfilms ter beschikking gesteld is. In dit laatste geval dient de Projecteigenaar het door Crowdfilms aangegeven voorschot te betalen. De Projecteigenaar kan er evenwel voor opteren een groter aandeel als voorschot te betalen.

Zo de Projecteigenaar kiest voor (zelfs partiële) financiering middels het crowdfundingplatform, fungeert de hierboven aangeduide derde-leverancier van betalingstransacties (thans MangoPay) als exclusieve escrow-agent. Crowdfilms komt daarin op geen enkele wijze tussen en kan terzake evenmin aangesproken worden. Crowdfilms draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake deze crowdfunding, deze escrow noch inzake de betalingstransacties. Crowdfilms kan zulke crowdfunding afsluiten indien het voorziene bedrag acht dagen voor de voorziene startdatum van de Captatie niet integraal opgehaald is. In voorkomend geval wordt de Captatie geannuleerd.

In geval van annulatie van het Evenement en/of de Captatie, om welke reden ook, is de volgende schadevergoeding verschuldigd door de Projecteigenaar aan Crowdfilms:

- bij annulatie acht dagen of meer voor de aanvangsdatum van het Evenement: in geval van het niet tijdig ophalen van het doelbedrag via crowdfunding op het Crowdfilms platform is er geen schadevergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen bedraagt de schadevergoeding 20% van de vooraf ingeschatte Captie-kost;
- bij annulatie minder dan acht dagen voor de aanvangsdatum van het Evenement: de schadevergoeding bedraagt 40% van de vooraf ingeschatte Captatie-kost;
- bij annulatie minder dan 48 uur voor de aanvangsdatum van het Evenement: de schadevergoeding bedraagt 60% van de vooraf ingeschatte Captatie-kost;
- bij annulatie minder dan 24 uur voor de aanvangsdatum van het Evenement: de schadevergoeding bedraagt 80% van de vooraf ingeschatte Captatie-kost;
- bij annulatie op de aanvangsdatum van het Evenement of lopende het Evenement of nadien: de schadevergoeding bedraagt 100% van de vooraf ingeschatte Captatie-kost.

De Projecteigenaar erkent en verklaart titularis te zijn van alle intellectuele rechten – met inbegrip van auteursrechten, portretrechten en naburige rechten – inzake het Evenement. De Projecteigenaar vrijwaart Crowdfilms tegen alle vorderingen die derden tegen haar zouden instellen wegens het Evenement of de Captatie, in welke zin dan ook. De Projecteigenaar zal het nodige doen opdat hij/zij de volledige beschikking heeft over de intellectuele rechten (incl. auteursrechten, naburige rechten én portretrechten) inzake het Evenement en opdat hij/zij geen rechten van derden schendt.

Indien de door de Projecteigenaar gekozen formule inzake de Captatie uitdrukkelijk voorziet in “Support”, zijn de volgende voorwaarden van toepassing, zo de dienst expliciet vermeld wordt in de formule, al dan niet tegen een meerprijs:

- toegang tot online FAQ en community platform: de Projecteigenaar verkrijgt toegangs- en gebruiksrechten tot de online beschikbare webplatformen “Online FAQ” en “Community platform” op de Website;
- antwoord e-mail binnen de 2 werkdagen: Crowdfilms engageert zich er naar best vermogen toe om binnen de twee werkdagen volgend op de dag van verzending van een schriftelijk verzoek aangaande de Captatie per e-mail door de Projecteigenaar aan Crowdfilms, zulk verzoek te behandelen en zo redelijkerwijze mogelijk hierop een antwoord te formuleren;
- service hotline tijdens de kantooruren: bijstand per telefoon of live chat door Crowdfilms tijdens de kantoren op werkdagen, waarbij Crowdfilms een verzoek van de Projecteigenaar aangaande de Captatie redelijkerwijze tracht te behandelen.
- service hotline 7/7: bijstand per telefoon of live chat door Crowdfilms, waarbij Crowdfilms een verzoek van de Projecteigenaar aangaande de Captatie redelijkerwijze tracht te behandelen en desgevallend hierbij door te verwijzen naar de betrokken partij. Deze bijstand kan ingeroepen worden (i) tijdens het Evenement (ook indien dit buiten de kantooruren plaatsvindt) en/of (ii) in de vijf werkdagen voorafgaand aan het Evenement (desgevallend ook buiten de kantooruren). De Projecteigenaar verbindt zich er evenwel toe om in voorkomend geval minstens twee werkdagen voordien de planning van het Evenement voorafgaandelijk schriftelijk te bezorgen aan Crowdfilms en hierbij aan Crowdfilms opgave te doen van de periodes waarin zulke telefonische bijstand desgevallend ingeroepen kan of zal worden.
- aanpassingsronde(s): de mogelijkheid voor de Projecteigenaar om de Crew te verzoeken een reeds gefinaliseerde Captatie aan te passen overeenkomstig een door de Projecteigenaar schriftelijk geformuleerde limitatieve lijst van opmerkingen. Dergelijke mogelijkheid dient ingeroepen te worden binnen de dertig kalenderdagen na oplevering van de (laatste) Captatie. Een laattijdig verzoek verplicht de Crew niet.

I.3 Supporter en Sponsor

Elke persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon, kan naar eigen goeddunken, en onder de voorwaarden van de aangeduide derde-leverancier van betalingstransacties en desgevallend onder de voorwaarden van de Projecteigenaar, de financiering van de Captatie financieel steunen (de “Steun”).

De Steun kan volgende vormen aannemen:

- Donatie door een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“Donateur”), zonder tegenprestatie door de Projecteigenaar en zonder dat aan de Donateur de rechten van Kijker, de VIP-rechten of enige andere rechten toegekend worden;
- Steun door een natuurlijke persoon, bij een Captatie waar de Projecteigenaar gekozen heeft voor een formule die – al dan niet ten dele – bestaat uit deeleconomie: dergelijke Supporter Deeleconomie bestelt middels de Steun rechtstreeks een (deel van de) Crew Deeleconomie, zoals hieronder gedefinieerd, en staat voor het bedrag van de Steun in voor de betaling van dit deel van de Crew Deeleconomie (“Supporter Deeleconomie”). De Supporter Deeleconomie verleent daarbij aan de Projecteigenaar een niet-herroepbare, voorbehoudsloze exclusieve volmacht inzake alle beslissingsrechten en vorderingsrechten telkens in de ruimste zin van het woord m.b.t. de Captatie, met inbegrip van het artistieke beslissingsrecht (incl. organisatie, coördinatie, risico meerwerken,…). De Projecteigenaar aanvaardt deze volmacht en verleent de Supporter Deeleconomie als tegenprestatie de rechten van Kijker;
- Steun door een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“Sponsor”), met tegenprestatie vanwege de Projecteigenaar. De Projecteigenaar kan ervoor opteren om een of meerdere welomschreven tegenprestaties aan te bieden (bv. naamsvermelding, logovermelding, toegangsrechten tot het Evenement, desgevallend en indien door de Projecteigenaar expliciet toegekend wordt mogelijk catering voorzien ) in ruil voor een bepaald bedrag aan financiële Steun, mits het Evenement plaatsvindt en mits de Sponsor tijdig de gevraagde informatie (naam) en/of bestanden (logo). De Projecteigenaar is als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van deze tegenprestatie. De Sponsor zal binnen een redelijke termijn na oplevering van de Captatie een debetnota dan wel factuur ontvangen. De Projecteigenaar verleent de Sponsor de rechten van Kijker;
- Steun door een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“Supporter”): deze vorm van Steun vindt slechts plaats zo de Steun inzake Supporter Deeleconomie en/of Sponsor niet van toepassing zijn. Deze Steun wordt voorbehoudsloos verleend door de Supporter aan de Projecteigenaar. De Projecteigenaar verleent de Supporter de rechten van Kijker;

De Projecteigenaar kan er voor kiezen om aan de Supporter, de Sponsor en/of de Supporter Deeleconomie een beperkte, symbolische tegenprestatie (de “VIP-rechten”) te leveren die niet-inruilbaar, noch overdraagbaar is en dit ter waarde van een minimaal bedrag.

Crowdfilms levert geen enkele tegenprestatie voor de Steun, van welke aard ook. Enkel MangoPay bewaart de aldus door derden gesponsorde of betaalde gelden. Crowdfilms bewaart deze gelden niet en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor terugbetaling van deze gelden, om welke reden ook, noch tot betaling van schadevergoeding. Crowdfilms is geen partij in de contractuele transactie die tot stand komt bij de Steun. Crowdfilms is louter exploitant van de Website. De aansprakelijkheid van Crowdfilms is in elk geval beperkt tot deze zoals hieronder beschreven (onder “Beperking van aansprakelijkheid”).

I.4 Crew

Elke persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon, particulier of professioneel die onderlegd is inzake cameradiensten, montage en/of regie kan zich aanmelden als crew (de “Crew” of “Crew-lid”) en aldus zijn/haar diensten aanbieden via de Website. Crowdfilms kan zulke aanmelding evenwel zonder opgave van motief weigeren.

Een Crew-lid kan zijn diensten aanbieden onder de volgende modaliteiten:

- als vrijwilliger: het desbetreffend Crew-lid ontvangt geen vergoeding voor zijn prestaties;
- als zelfstandige: het desbetreffend Crew-lid verklaart te beschikken over een KBO- en BTW-nummer;
- als ingeschrevene op het Crowdfilms platform voor deeleconomie: het desbetreffend Crew-lid (“Crew Deeleconomie”) verklaart te voldoen en te blijven voldoen om ingeschreven te zijn en blijven via het platform voor de deeleconomie en om dienovereenkomstige vergoedingen te ontvangen;
- in uitzonderlijke gevallen en enkel zo Crowdfilms hiervoor expliciet en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord gaat, als interim of werknemer van Crowdfilms in welk geval Crowdfilms voor de interpretatie van deze bepalingen als “Crew” dan wel “Crew-lid” zal worden aanzien.

Crowdfilms verifieert de expertise van de Crew niet zelf maar hanteert een peer-to-peer gebaseerd review systeem om de expertise te qualificieren, bijgevolg kan Crowdfilms terzake op geen enkele wijze aangesproken worden. Crowdfilms kan evenwel naar eigen goeddunken en zonder opgave van motief Crew weigeren en/of verwijderen van de Website.

De diensten die een Crew-lid aldus aanbiedt, zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanvragen van, opdrachten door, overeenkomsten met of aanbiedingen aan een Crew-lid. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht.
- De algemene voorwaarden van het Crew-lid of van andere partijen zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk niet aanvaard. Indien de algemene voorwaarden van een andere partij een gelijkaardige uitsluiting bevatten, wordt dergelijke uitsluiting uitgesloten ten gunste van de toepasselijkheid van huidige voorwaarden.
- Vermelde prijzen zijn inclusief verplaatsingskosten van/naar de locatie van het Evenement. Een meerprijs is slechts verschuldigd in geval van voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege de Projecteigenaar.
- Het Crew-lid is niet gerechtigd betaling van een voorschot te vragen.
- De facturen/debetnota’s van het Crew-lid zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na oplevering van de Captatie. Laattijdige betaling geeft het Crew-lid na aangetekende ingebrekestelling recht op een schadebeding t.b.v. 40,00 EUR per factuur evenals verwijlinteresten berekend aan de wettelijke interestvoet (Wet van 5 mei 1865).
- Het Crew-lid verbindt zich ertoe de Captatie op te leveren t.a.v. de Projecteigenaar binnen de overeengekomen termijn, op de overeengekomen materiële drager en zulks overeenkomstig de regels van de kunst. Het Crew-lid houdt hierbij rekening met de redelijke opmerkingen van de Projecteigenaar.
- De Projecteigenaar kan te allen tijde de samenwerking beëindigen, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van het Crew-lid.
- Partijen bevestigen het intuiti personae karakter van de betrokkenheid van het Crew-lid bij het Project. Het is het Crew-lid niet toegelaten zijn rechten of plichten aan een derde over te dragen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Projecteigenaar.
- Noch de uitvoering van de prestaties door het Crew-lid noch enige andere omstandigheid creëren een band of relatie van agentuur, partnerschap of een arbeidsovereenkomst tussen de partijen. De diensten van het Crew-lid worden verleend als zelfstandige, in volledige vrijheid en naar eigen inzicht (dan wel, in voorkomend geval, onder het regime van de deeleconomie). Het Crew-lid is als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen betreffende sociale zekerheid en belastingen (incl. btw), die uit het statuut van zelfstandige (dan wel, in voorkomend geval, uit het statuut van de deeleconomie) voortvloeien. Hij/zij is als enige verantwoordelijk voor de betaling van eender welke belasting, sociale bijdrage of bijdrage van welke aard dan ook die verschuldigd is op de vergoeding betaald voor zijn/haar diensten. Tevens verklaart hij/zij zich, behoudens in het geval van Crew Deeleconomie, te verzekeren voor de risico’s van zijn activiteit (BA Uitbating, ongevallen, …).
- Het Crew-lid voert zijn/haar prestaties naar best vermogen uit en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften en de heersende professionele standaarden en normen. Het Crew-lid verbindt zich ertoe om loyaal en te goeder trouw te handelen.
- Het Crew-lid verbindt zich ertoe zich niet in te laten met daden van oneerlijke concurrentie tegenover Crowdfilms en/of de Projecteigenaar tijdens de duur van zijn/haar prestaties. Het Crew-lid zal met de nodige vertrouwelijkheid en respect omgaan met de informatie, know-how, privacy e.d.m. van de Projecteigenaar.
- Het Crew-lid en de Projecteigenaar komen overeen dat de Projecteigenaar de algehele eigendom verkrijgt op alle intellectuele rechten - met inbegrip van auteursrechten, portretrechten en naburige rechten - op de (bijdrage van het Crew-lid in de) (totstandkoming van de) Captatie (de “Overdracht”). De Overdracht geldt in de ruimste zin van het woord, zonder enige tijdsbeperking, voor het ganse universum en zonder enige beperking wat betreft drager en/of exploitatiewijze. De Overdracht geldt eveneens voor bewerkingen. Het Crew-lid en de Projecteigenaar komen overeen dat de Projecteigenaar aldus onder meer gerechtigd is de Captatie, naar eigen believen, te gebruiken, onder meer in haar commerciële communicatie. Zo is het de Projecteigenaar onder meer toegestaan de Captatie te bewerken, te hermonteren, te verkopen, te reproduceren, te verhuren, te archiveren, op internet of elders al dan niet tegen betaling ter beschikking te stellen, al dan niet op een fysieke materiële drager (met inbegrip van dragers die heden nog niet gekend zijn). De Overdracht geldt eveneens voor exploitatievormen die heden nog niet gekend zijn op het ogenblik. De vergoeding voor de Overdracht is inbegrepen in de vergoeding voor het Crew-lid. Het blijft het Crew-lid toegestaan naar de Captatie te verwijzen, onder meer voor eigen promotie - bijvoorbeeld door verwijzing in het eigen portfolio en/of op de eigen website. In voorkomend geval zal steeds vermeld worden dat de Captatie werd gestart via Crowdfilms. Het Crew-lid kan de intellectuele rechten op de Captatie niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Projecteigenaar. Het Crew-lid vrijwaart Crowdfilms en de Projecteigenaar tegen alle vorderingen die derden tegen (één van) hen zouden instellen wegens het gebruik, in welke zin dan ook, door of namens Crowdfilms en/of de Projecteigenaar van de bijdrage van het Crew-lid in de Captatie. Het Crew-lid zal het nodige doen opdat hij/zij de volledige beschikking heeft over de door hem/haar over te dragen rechten en opdat hij/zij door de Overdracht geen rechten van derden schendt.
- Elk dispuut tussen de Projecteigenaar en het Crew-lid in uitvoering van de samenwerking inzake de Captatie of inzake de kwaliteit van de Captatie zal definitief beslecht worden door arbitrage. De plaats van de arbitrage is Antwerpen. De Projecteigenaar en het Crew-lid stellen Crowdfilms aan als enig arbiter. De taal van de arbitrage is het Nederlands. De toepasselijke rechtsregels zijn die van het Belgisch recht. De arbitrage kan door elk van de partijen aanhangig gemaakt worden middels aangetekend schrijven in die zin gericht aan Crowdfilms én de andere partij. Crowdfilms zal partijen vervolgens uitnodigen hun wederzijdse grieven en argumenten, desgevallend mondeling, bekend te maken (uiterlijk) op een door Crowdfilms te bepalen datum. De arbitrage gebeurt voor het overige vormvrij.

I.5 Materiaal

Bepaalde entiteiten kunnen, mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Mixle die zonder opgave van motief geweigerd kan worden, zich aanmelden als leverancier/verhuurder van materiaal (“Materiaal”).

Zo er in het kader van de Captatie Materiaal gehuurd wordt door de Projecteigenaar, zijn de algemene voorwaarden van de verhuurder (de “Materiaal Verhuurder”) van dergelijk Materiaal van toepassing t.a.v. de Projecteigenaar en worden zij geacht integraal deel uit te maken van de contractuele relatie tussen de Projecteigenaar en de Materiaal Verhuurder.

Crowdfilms verifieert de kwaliteit van het Materiaal niet en kan terzake op geen enkele wijze aangesproken worden.

Aanvullend op de algemene voorwaarden van de Materiaal Verhuurder, zijn de volgende algemene voorwaarden van Crowdfilms van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanvragen van, opdrachten door, overeenkomsten met of aanbiedingen aan een Materiaal Verhuurder. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden van Crowdfilms en de algemene voorwaarden van de Materiaal Verhuurder, zal de strengste bepaling t.a.v. de Projecteigenaar van toepassing zijn.

- Elk gebruik van het Materiaal is onderworpen aan huidige algemene voorwaarden die de voorwaarden van de Projecteigenaar in zijn totaliteit uitsluiten. De overeenkomst wordt afgesloten tussen Materiaal Verhuurder en de Projecteigenaar.
- Het Materiaal blijft te allen tijde eigendom van de Materiaal Verhuurder. De Projecteigenaar verbindt zich ertoe de kentekens van de Materiaal Verhuurder op het Materiaal niet te verwijderen en de Materiaal Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen van het ontbreken van deze kentekens. De Projecteigenaar verbindt er zich tevens toe derden op de hoogte te brengen van de eigendomstitel van de Materiaal Verhuurder betreffende het Materiaal in kwestie.
- De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het Project. Op het einde van het Project, dan wel bij beëindiging van het Project, om welke reden ook, zal de Projecteigenaar op eigen kosten te goede trouw medewerking verschaffen teneinde de Materiaal Verhuurder toe te laten het Materiaal terug te verkrijgen.
- Het onderhoud van het Materiaal gebeurt uitsluitend door de Materiaal Verhuurder.
- Herstellingen in geval van abnormale slijtage door oneigenlijk gebruik of defect van de onderdelen door een niet-conform gebruik, een ongeval of nalatigheid, zijn ten laste van de Projecteigenaar.
- De overeenkomst wordt t.a.v. de Projecteigenaar intuitu personae aangegaan. De Projecteigenaar mag de overeenkomst op geen enkele wijze overdragen aan eender welke derde partij, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Materiaal Verhuurder..
- Elk dispuut tussen de Projecteigenaar en de Materiaal Verhuurder zal definitief beslecht worden door arbitrage. De plaats van de arbitrage is Antwerpen. De Projecteigenaar en de Materiaal Verhuurder stellen Crowdfilms aan als enig arbiter. De taal van de arbitrage is het Nederlands. De toepasselijke rechtsregels zijn die van het Belgisch recht. De arbitrage kan door elk van de partijen aanhangig gemaakt worden middels aangetekend schrijven in die zin gericht aan Crowdfilms én de andere partij. Crowdfilms zal partijen vervolgens uitnodigen hun wederzijdse grieven en argumenten, desgevallend mondeling, bekend te maken (uiterlijk) op een door Crowdfilms te bepalen datum. De arbitrage gebeurt voor het overige vormvrij.

I.6 Publicatie en Kijker

De Projecteigenaar kan beslissen om de opgeleverde Captatie via de Website te publiceren (de “Publicatie”) en aldus ter beschikking te stellen van ofwel het publiek in zijn geheel ofwel van enkele individuele – al dan niet betalende – gebruikers (de “Kijker”).

De Kijker erkent en aanvaardt dat het aldus toegekende gebruiksrecht strikt persoonlijk is.

Door via een Publicatie op deze Website of anderszins inhoud op deze Website aan te bieden, verleent de Projecteigenaar Crowdfilms een eeuwigdurend, niet-exclusief, royaltyvrij, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om:

- de Publicatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, er afgeleide werken van te maken, ze openbaar te vertonen en uit te voeren overal ter wereld in alle bestaande of in de toekomst ontwikkelde media, met om het even welk doel; en
- de naam evenals alle content en alle informatie te gebruiken die de Projecteigenaar in verband met de Publicatie heeft opgegeven. U bevestigt dat Crowdfilms naar eigen goeddunken de naam van de Projecteigenaar bij de Publicatie mag vermelden.

De Projecteigenaar erkent en aanvaardt daarenboven dat de Publicatie niet vertrouwelijk is en niet de eigendom zijn van de Projecteigenaar. Crowdfilms voert geen voorafgaandelijke redactie of controle uit over de inhoud van de Publicatie, en is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk. Toch behoudt Crowdfilms zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook een Publicatie en/of bepaalde inhoud van de Website te verwijderen of aan te passen.

De Projecteigenaar verklaart zich in de Publicatie of anderszins aangeleverde inhoud expliciet te onthouden van:

- Berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, beeldmateriaal, code of ander materiaal die vals, onwettig, misleidend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, onzedig, schunnig, of suggestief zijn of die andere personen pesten of pesten aanmoedigen, bedreigend zijn, inbreuk maken op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend zijn, ophitsend zijn of bedrieglijk of anderszins bezwaarlijk zijn;
- Berichten of beelden die kwetsend zijn of kunnen zijn voor (een deel van) de (online) gemeenschap, zoals inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke agressie tegen om welke groep of individu dan ook aanmoedigt;
- Berichten of beelden die een illegale activiteit of een misdrijf zouden kunnen vormen, aanmoedigen, bevorderen of er instructies voor zou geven, die burgerlijke aansprakelijkheid zou scheppen, die de rechten van om het even wie in om het even welk land zou schenden of die aansprakelijkheid zou scheppen volgens of een schending zou zijn van een plaatselijke, nationale of internationale wet;
- Berichten of beelden die zelfs partiële instructies zouden kunnen bevatten voor illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het leveren of maken van computervirussen;
- Berichten of beelden die een inbreuk vormen of kunnen vormen op andermans intellectuele rechten, zo onder meer berichten die een inbreuk zouden kunnen uitmaken op octrooien, merken, handelsgeheimen, auteursrechten, naburige rechten, portretrechten of andere intellectuele rechten van om het even welke partij. In het bijzonder, inhoud die het maken van illegale of ongeoorloofde kopieën van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon aanmoedigt, zoals het verstrekken van gepirateerde computerprogramma's of links ernaar, het verschaffen van informatie om door een fabrikant geïnstalleerde systemen voor kopieerbeveiliging te omzeilen, of het verstrekken van gepirateerde media of links naar gepirateerde media-bestanden;
- Berichten of beelden waarin wordt voorgehouden dat ze afkomstig zijn van een andere persoon of entiteit of die anderszins een verkeerde voorstelling geeft van banden met een persoon of entiteit, met inbegrip van Crowdfilms;
- Ongevraagde promoties, massamailings of 'spam', verzending van 'junk e-mail', 'kettingbrieven', politieke campagnes, reclame, wedstrijden, tombola's of aanbiedingen;
- Inhoud die commerciële activiteiten en/of verkoop omvat zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
- Privé-informatie van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot achternaam (familienaam), adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, informatie inzake bankkaarten of –rekeningen;
- Berichten of beelden met vertrouwelijke informatie en of met een verwijzing naar een pagina die beperkt of alleen met een wachtwoord toegankelijk is, of verborgen pagina’s of afbeeldingen (die niet gekoppeld zijn aan een andere, toegankelijke pagina);
- Virussen, corrupte gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden;
- Berichten of beelden of links naar berichten die volgens Crowdfilms – die over een ruime beoordelingsbevoegdheid naar goeddunken beschikt - (a) strijdig is met één of meer van bovenstaande gevallen, of (b) die Crowdfilms kan blootstellen aan vormen van schade of aansprakelijkheid.

Crowdfilms is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de Publicatie of anderszins aangeleverde inhoud noch voor enig verlies van of schade aan dergelijke Publicatie. Crowdfilms is evenmin verantwoordelijk voor vergissingen, eerroof, laster, smaad, nalatigheid, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering waarmee u mogelijk wordt geconfronteerd. Crowdfilms is slechts exploitant van de Website. Hoewel Crowdfilms niet verplicht is tot de screening, bewerking of controle van de Publicatie of anderszins aangeleverde inhoud, behoudt Crowdfilms zich het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken zulke Publicatie of anderszins aangeleverde inhoud die op om het even welk ogenblik en wegens om het even welke reden gepubliceerd of opgeslagen is op deze Website, te verwijderen, te screenen of te bewerken, of dit door derde partijen in opdracht van Crowdfilms te laten doen. De Projecteigenaar is als enige verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën, en dit op eigen kosten.

Heeft de Projecteigenaar de toegang tot de Publicatie of anderszins aangeleverde inhoud afhankelijk gesteld van de betaling van een vergoeding waarvan een deel van de opbrengst, onder aftrek van BTW en betalingskosten, toekomt aan de Projecteigenaar, zal Crowdfilms de Projecteigenaar op regelmatige tijdstippen een betalingsoverzicht in die zin bezorgen en de aan de Projecteigenaar toekomende gelden ter beschikking stellen.


II. Informatie

Crowdfilms streeft ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk weer te geven. Crowdfilms garandeert evenwel uitdrukkelijk niet dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en/of bijgewerkt is. U dient dit zelf te verifiëren. Crowdfilms wijst elke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder kennisgeving de inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) aan te passen en/of te verwijderen.

Als U onjuistheden op de Website vaststelt, dient u dit onmiddellijk te melden aan ons.

Crowdfilms heeft geen enkele controle over de inhoud of technische aspecten van enige website van derden waarnaar U met hyperlinks op deze website wordt doorverwezen. Elk gebruik van dergelijke hyperlinks is op eigen risico. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent niet dat Crowdfilms deze sites (of de inhoud of het gebruik ervan) zou goedkeuren of aanvaarden. Crowdfilms aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik ervan.


III. Gebruik van de Website

U verklaart dat:

- u bij het aanmaken van een account, 18 jaar of ouder bent;
- alle informatie die u ons op deze Website verschaft waar, accuraat, actueel en volledig is;
- u de informatie over uw account zult beschermen en toezicht zult houden op en volledig verantwoordelijk zult zijn voor elk gebruik van uw account door derden; en
- u wettelijk bevoegd bent om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en dat u deze Website zult gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Crowdfilms behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, personen toegang tot de Website en de door ons aangeboden diensten te weigeren, op welk moment dan ook en ongeacht de reden, waaronder, maar niet beperkt tot, schending van deze Algemene Voorwaarden.

De Website kan links bevatten naar websites van derde partijen die worden beheerd door en eigendom zijn van onafhankelijke dienstverleners of verkopers. Deze derde partijen kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten die op de Website worden aangeboden. U moet daarom elk onderzoek uitvoeren dat u nodig of gepast acht om te weten of er kosten in rekening gebracht zullen worden als u transacties uitvoert met een derde partij. Als Crowdfilms op de Website gegevens over kosten vermeldt, zijn deze gegevens uitsluitend bedoeld ter informatie en gemak, en onder voorbehoud van wijzigingen en/of verder nazicht. Crowdfilms garandeert geenszins dat de gegevens correct zijn en Crowdfilms is in geen geval verantwoordelijk voor inhoud of diensten op websites van derde partijen.

Crowdfilms spant zich in om eventuele onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, doch kan echter niet garanderen dat de Website volledig vrij is van technische problemen en geeft geen garanties inzake functioneren van de Website of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Crowdfilms behoudt zich het recht voor om uw account zonder voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk en van rechtswege te verwijderen dan wel te schorsen:

- Bij uw overlijden ;
- Zo u gedurende een periode van twee opeenvolgende jaren niet inlogt ;
- Bij misbruik of ernstige aanwijzingen daartoe ;
- Zo u de door Crowdfilms ingestelde technische voorziening ongeoorloofd omzeilt, dan wel op ongeoorloofde wijze het ingestelde identificatiesysteem verwijdert, wijzigt of omzeilt. In voorkomend geval bent u aan Crowdfilms een forfaitaire schadevergoeding van 250,00 EUR verschuldigd onverminderd het recht van Crowdfilms om vergoeding van de werkelijk geleden schade te bekomen ;
- Door handelingen van die aard dat ze Crowdfilms potentieel schade, met inbegrip van imagoschade, kunnen bezorgen. In voorkomend geval bent u aan Crowdfilms een forfaitaire schadevergoeding van 250,00 EUR verschuldigd onverminderd het recht van Crowdfilms om vergoeding van de werkelijk geleden schade te bekomen ;
- Door wanbetaling ;
- Door enige andere inbreuk op deze algemene voorwaarden.


IV. Diensten van derden

Crowdfilms biedt u de mogelijkheid om bepaalde bestellingen en/of opdrachten te verrichten bij Crowdfilms en/of bij derde partijen, zonder dat u de Website dient te verlaten. Middels dergelijk gebruik erkent, aanvaardt en garandeert u dat (1) alle informatie die u verstrekt waar en accuraat is, (2) u enkel legitieme reservatie maakt voor u of anderen namens wie u wettelijk bevoegd bent op te treden, (3) elke valse of bedrieglijke reservatie verboden is, (4) u aansprakelijk bent voor elke reservatie vanuit uw account.

Elke gebruiker van de Website, u inbegrepen, begrijpt en aanvaardt dat:

- noch Crowdfilms, noch haar partners aansprakelijk zijn jegens u of anderen voor ongeoorloofde transacties die met uw wachtwoord of account worden uitgevoerd;
- u aansprakelijk gesteld kunt worden voor het ongeoorloofde gebruik van uw wachtwoord of account jegens zowel Crowdfilms als andere gebruikers.

Wanneer u op de Website een bestelling maakt, zullen wij uw betaalgegevens verzamelen en doorsturen naar de derde-leverancier (zo bijvoorbeeld de Crew, zoals hierboven gedefinieerd, dan wel de verhuurder van het Materiaal, zoals hierboven gedefinieerd) om de transactie te voltooien. Let op: niet Crowdfilms maar de leveranciers verwerken uw betaling en voeren de diensten uit. Elke verdere communicatie, afspraak, betaling en/of klacht dient aan de derde-leverancier gericht te worden. Zo de uitvoering van de bestelling om welke reden ook niet mogelijk blijkt, dient u met de respectievelijke leverancier contact op te nemen om andere regelingen te treffen, dan wel om de bestelling te annuleren.

Crowdfilms werkt thans met “Mollie” als derde-leverancier van betalingstransacties. De algemene voorwaarden van Mollie zijn hier te raadplegen: https://www.mollie.com/nl/user-agreement. De algemene voorwaarden van Mollie zijn van toepassing op de betalingstransactie.

Crowdfilms behoudt zich evenwel het recht voor om een bestelling te annuleren of niet te verwerken in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer beschikbaar is of wij reden hebben om aan te nemen dat het verzoek bedrieglijk is. Crowdfilms behoudt zich ook het recht voor om uw identiteit te verifiëren om uw bestelling te verwerken.

Crowdfilms beheert de Website met daarop informatie die zonder controle aangebracht wordt door derden. Crowdfilms baat geen eigen diensten uit en treedt niet op als bemiddelaar, agent, distributeur, verkoper, importeur of dergelijke meer. Crowdfilms kan het reservatieproces van bepaalde derde partijen via haar website vereenvoudigen. Zulks impliceert echter op generlei wijze een sponsoring of goedkeuring van deze derden. Evenmin impliceert zulks dat er juridische of andere banden bestaan tussen Crowdfilms en die derden. Noch Crowdfilms noch zulke derden kunnen elkaar juridisch verbinden.

Crowdfilms onderschrijft op generlei wijze de producten of diensten van derde leveranciers. Crowdfilms beveelt deze ook niet aan. Crowdfilms is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die het van derde leveranciers ontvangt en op de Website vertoont.

Uw interacties en/of transacties met derde leveranciers gebeuren op uw eigen risico. Crowdfilms is niet aansprakelijk voor de handelingen, het verzuim, de nalatigheden, fouten, voorstellingen, garanties, inbreuken of nalatigheid van derde leveranciers, en evenmin voor persoonlijke letsels, overlijden, schade aan eigendom of andere schade of kosten die voortvloeien uit uw interacties met derde leveranciers.

Crowdfilms is geen partij in transacties tussen u en de derde leverancier of afnemer (hieronder al naar het geval genoemd Crew, Projecteigenaar, Supporter, Sponsor en/of Kijker). U bent zelf verantwoordelijk voor elk geschil of elke betwisting in verband met een feitelijke of mogelijke transactie tussen u en een derde leverancier of afnemer, met inbegrip van de kwaliteit, de toestand, de veiligheid of de wettelijkheid van een vermeld eigendom, de nauwkeurigheid van de inhoud van de vermelding, de prijs, en dergelijke meer.


V. Betalingen

Bij elke betalende transactie op de Website, verklaart u formeel en onvoorwaardelijk kennis te hebben genomen van:

- de identiteit van Crowdfilms en haar adres;
- de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
- de prijs van het product of de dienst;
- de wijze van betaling, levering of uitvoering;
- het feit dat er geen verzakingsrecht bestaat en dat u niet beschikt over het recht om van de transactie af te zien;
- het feit dat er geen mogelijkheid bestaat tot terugneming dan wel teruggave van het product;
- de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs: Crowdfilms behoudt zich het recht voor om telkens wanneer zij het toepasselijk acht de prijzen op haar website(s) eenzijdig aan te passen. Zulk een prijswijziging sorteert enkel effecten in de toekomst.

Bij vertraging in betaling om welke reden ook heeft Crowdfilms van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, dit overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De interestvoet zal tien procent bedragen op jaarbasis zo de voormelde Wet van 2 augustus 2002 niet toepasselijk is. Tevens is Crowdfilms gerechtigd op de betaling van een schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs, zonder dat deze vergoeding minder dan 250,00 EUR kan bedragen en onverminderd haar recht vergoeding van de werkelijke schade te bekomen.

Crowdfilms doet zoals hierboven aangegeven voor uw betalingen een beroep doen op een derde partij. Crowdfilms kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen in de ruimste zin van het woord m.b.t. betalingen die u via deze derde uitvoert.

De diensten van Crowdfilms worden op voorhand gefactureerd en zijn op voorhand betaalbaar. Crowdfilms is er niet toe gehouden om vergoeding(en) terug te betalen.


VI. Privacy

Wij vinden de privacy van onze klanten belangrijk. Wij verwijzen naar onze Privacy Policy voor gedetailleerde informatie betreffende ons privacy beleid (zie www.crowdfilms.be/privacy). Deze maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.


VII. Intellectuele rechten

De Website en de volledige inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. U heeft het recht de informatie van de Website voor persoonlijk gebruik te consulteren, downloaden en reproduceren, doch dit enkel in overeenstemming met de regelgeving inzake auteursrecht en slechts voor zoverre dit conform is met een normaal persoonlijk gebruik van de informatie. Dit recht op gebruik mag louter voor informatieve doeleinden worden aangewend, dit met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie aan of door derden.

Voormeld persoonlijk gebruiksrecht geldt niet voor teksten en/of tools die enig gebruik ervan expliciet beperken. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Crowdfilms vereist. Wij behouden in elk geval te allen tijde alle intellectuele rechten op de Website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Het kopiëren, verzenden, reproduceren, repliceren, publiceren of herdistribueren van (delen van) de Website is streng verboden.

Crowdfilms en Mixle zijn handelsmerken en beschermde handelsnamen. Elk gebruik hiervan door derden is verboden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Crowdfilms.

Crowdfilms respecteert de intellectuele rechten van anderen en verwacht dat u dat ook doet. Crowdfilms zal claims inzake intellectuele rechten inzake de Website op gepaste wijze behandelen. Indien u van oordeel bent dat uw intellectuele rechten, of die van uw lastgever, geschonden worden op welke wijze ook, dringen wij bij u aan om ons hiervan per kerende in kennis te stellen door verzending van een bericht in die zin aan Crowdfilms. Bij ontvangst van dergelijke bericht zal Crowdfilms discretionair kunnen oordelen welke actie – zo bijvoorbeeld verwijdering van de kwestieuze inhoud van de Website - gepast is. Een dergelijk bericht dient onder meer de volgende informatie te bevatten:

- identificatie van het/de beschermde werk(en);
- identificatie van het/de (voorgehouden) inbreukmakende werken;
- uw contactinformatie;
- desgevallend: een bewijs van uw mandaat om namens de titularis van de intellectuele rechten te handelen;
- de nodige stavingsstukken ter zake.


VIII. Beperking van aansprakelijkheid

U gaat expliciet akkoord dat het gebruik van de Website op uw eigen risico geschiedt.

De Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde partijen bevatten. Crowdfilms garandeert of onderschrijft geenszins de juistheid, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring, of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de website. U erkent dat indien U vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring, advies of informatie, zulks voor uw eigen risico geschiedt.

Crowdfilms is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor enige directe, indirecte, afgeleide, immateriële of gevolgschade (hierin inbegrepen doch niet beperkt tot enige bedrijfsverliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan uw programma’s en/of andere gegevens op uw computer, of van uw apparatuur en/of programma’s) die voortvloeit uit het gebruik van de website, en/of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor de informatie op de website zelf.

De informatie, software, producten en diensten die op de Website vermeld zijn, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten, ook ten aanzien van prijsinformatie en de beschikbaarheid van reservaties. Crowdfilms treft geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen enkele garantie voor eventuele fouten of andere onnauwkeurigheden in verband met informatie op de Website, zo bijvoorbeeld inzake prijzen, openingsuren, referenties, kwaliteit van diensten van derden, algemene voorwaarden van derden, beschikbaarheid, foto’s, voorzieningen, kwalificaties van derden, en dergelijke meer. Crowdfilms is evenwel gerechtigd om eenzijdig aanpassingen te verrichten inzake de voormelde informatie ook indien die zich binnen de account van een (al dan niet betalende) gebruiker bevindt.

De Website is beschikbaar “zoals ze is” (“as is”), zonder dat Crowdfilms terzake op enigerlei wijze kan aangesproken worden, en zonder dat Crowdfilms terzake ook maar enige garantie zou bieden. De derde partijen die op de Website informatie verstrekken over hun diensten zijn onafhankelijke partijen en zijn geen agenten of werknemers van Crowdfilms. Crowdfilms kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstellingen, garanties, schendingen of nalatigheid van dergelijke partijen of voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of onkosten die hieruit voortvloeien. Crowdfilms is niet aansprakelijk voor en zal geen vergoeding betalen in geval van annulatie, vertraging, staking, overmacht, ziekte, afwezigheid of enige andere oorzaak buiten haar rechtstreekse invloed. Alle kosten of vergoedingen terzake zijn integraal ten laste van u dan wel de derde partijen, afhankelijk van het geval.

Crowdfilms is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, strafschade, incidentele, bijzondere of gevolgschade of verliezen, of elk verlies van inkomsten, baten, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verliezen of schade die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met de verstoring van bedrijfsactiviteiten van om het even welke aard die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw bezoek, weergave of gebruik van de Website of met de vertraging of het onvermogen om de Website te bezoeken, weer te geven of te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw vertrouwen op beoordelingen en meningen die op de website verschijnen; computervirussen informatie, software, gelinkte sites, producten en diensten die via de Website worden verkregen of die op andere wijze voortvloeien uit het bezoek, de weergave of het gebruik van de Website), hetzij op basis van nalatigheid, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien Crowdfilms ingelicht is over de mogelijkheid van schade.

De aansprakelijkheid van Crowdfilms zal in geen geval groter zijn dan het totaal van de aan Crowdfilms betaalde vergoedingen voor de transactie(s) op de Website die aanleiding hebben gegeven tot uw eis, zulks met een maximum van vijftig euro (50,00 EUR) per schadegeval.

U gaat ermee akkoord Crowdfilms te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle claims, processen, eisen, terugwinningen, verliezen, schadevergoedingen, boetes, straffen of andere uitgaven van elke aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkosten die door derden in rekening worden gebracht wegens:

- uw schending van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten waarnaar hierin wordt verwezen;
- uw overtreding van een wet of van de rechten van een derde partij, of:
- uw gebruik van deze Website.


IX. Klachten

Klachten of betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de transactie aan Crowdfilms gemeld te worden per aangetekend schrijven. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Crowdfilms beperkt tot de waarde van de desbetreffende individuele transactie, met een maximum van 50,00 EUR.


X. Toepasselijk recht en geschillen

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website. Elke klacht moet voorafgaandelijk schriftelijk gemeld worden aan Crowdfilms. Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn (behoudens indien in deze algemene voorwaarden expliciet andersluidend overeengekomen) uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, België bevoegd, dit behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.